Brandveiligheid en gevelisolatie

Brandveiligheid en buitengevelisolatie

In Nederland, en dan vooral in de grote steden, worden steeds hogere woontorens en kantoren-complexen gebouwd. Naast de soms constructieve uitdagingen is ook de brandwerendheid van groot belang bij hoge gebouwen. Elk nieuwbouw- en renovatieproject wat gerealiseerd wordt moet voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in het Nederlandse BouwBesluit 2012. Het BouwBesluit maakt onderscheid in de verschillende gebruiksfuncties van gebouwen, zoals wonen, verzorging, industrie, kantoor, logies, onderwijs, sporten, winkelen en overige. De prestatie-eisen in het BouwBesluit zijn per gebruiksfunctie afhankelijk van verschillende aspecten. In het BouwBesluit wordt vermeld dat een buitengevel, grenzend aan ruimten die worden bewoond of waar gewerkt wordt en/of verzorging plaats vindt, minimaal een brandklasse B dient te hebben.  Brandklasse B is een Europese klassering die wordt vastgesteld aan de hand van brandtesten volgens de Europese norm NEN-EN 13501-1. Materialen die voldoen aan brandklasse B zijn zeer moeilijk brandbaar en hebben een zeer beperkte bijdrage bij een brand.

Bond voor Pleisterbouw

Alsecco is aangesloten bij de branchevereniging Bond van Pleisterbouw. De branchevereniging liet de brandveiligheid van thermische systemen voor EPS-buitengevelisolatie met pleisterwerk/minerale steenstrips onderzoeken door DGMR. DGMR is een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Aanleiding is de toenemende aandacht in onze maatschappij voor brandveilige gevels. Doel was te bepalen of en zo ja wat nodig is om de brandveiligheid ruimer boven de wettelijke vereisten te laten uitkomen. DGMR adviseert om systemen met EPS-isolatie en pleisterwerk/minerale steenstrips in bepaalde situaties te voorzien van stroken minerale wol isolatie. Om zo bij een eventuele brand, de brandvoortplanting  en branddoorslag via de gevel tot een minimum te beperken.

Gevelisolatiesystemen Alsecco

Alle gevelisolatiesystemen van Alsecco die EPS als isolatiemateriaal hebben en afgewerkt zijn met een sierpleister of (minerale) steenstrips voldoen aan brandklasse B. Op de gevelisolatiesystemen van Alsecco zijn diverse KOMO- en/of ETA attesten van toepassing. Een KOMO attest heeft als basis de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1328 en een ETA attest heeft als basis de Europese goedkeuringsrichtlijn ETAG 004. In deze attesten zijn brandproeven opgenomen conform de Europese norm NEN-EN 13501-1. Deze attesten kunt u (hier) downloaden (of op een nader te bepalen gedeelte op de site). 

Vragen?

We begrijpen dat dit onderwerp vragen kan oproepen. We hebben daarom de DGMR-rapporten, het persbericht en een aantal veel gestelde vragen plus de antwoorden opgenomen in de Q&A. Heeft u na het lezen hiervan nog nieuwe vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via info@alsecco.nl of bellen naar +31 (0) 33 24 75 000.