Algemene voorwaarden

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
3861 SJ NIJKERK
Nederland

Telefoon: +31 (0)33 247 50 00
Fax: +31 (0)33 245 18 33
E-mail: info@dawnederland.nl

BTW nummer NL851709096B01
KvK Gooi-, Eem- en Flevoland: 55433111

Managing directors:
Willem Karel
Koen Reynders

Redactie:
Afdeling marketing, DAW NEDERLAND

Realisatie:
Websols (www.websols.nl)

© 2019 DAW NEDERLAND B.V. Alle rechten voorbehouden.

Wettelijke bepalingen

Alle details van onze internetpresentatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. We zijn voortdurend bezig met het uitbreiden en bijwerken van de verstrekte informatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig, correct en volledig up-to-date is.

Dit geldt ook voor alle andere websites waarnaar wordt verwezen door een hyperlink. DAW NEDERLAND is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via dergelijke links toegankelijk zijn. Verwijzing naar een website via een hyperlink vertegenwoordigt geen aanbeveling door ons van de website noch van de werkmaatschappij, noch van haar producten.

Wij hebben geen invloed op derden die via onze website links naar onze website plaatsen. Het bestaan van dergelijke links wijst niet op samenwerking met deze bedrijven noch op een aanbeveling van hun producten of diensten. Aansprakelijkheidsclaims die worden veroorzaakt door het gebruik van onze internetpresentatie zijn uitgesloten, op voorwaarde dat we niet hebben gehandeld met opzettelijke of grove nalatigheid of claims wegens lichamelijk letsel, verminderde gezondheid of vrijheid worden beïnvloed. Bovendien behoudt DAW NEDERLAND zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen.

De inhoud en structuur van de websites van DAW NEDERLAND zijn auteursrechtelijk beschermd. Er is geen bezwaar tegen het gebruik van de informatie op onze websites voor persoonlijke doeleinden. Het kopiëren van informatie of gegevens, in het bijzonder het commercieel gebruik van teksten, tekstuittreksels of beeldmateriaal, vereist echter de voorafgaande toestemming van DAW NEDERLAND.

Privacyverklaring

Inleiding

Het bedrijf dat in deze privacyverklaring wordt vermeld (hierna aangeduid als ‘wij’) is als aanbieder van deze online service verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens van gebruikers van deze online service in de zin van de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG). Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke privacy en persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring en de toepasselijke Europese wetgeving op gegevensbescherming

Wij willen u via dit privacybeleid informeren over welke van uw persoonlijke gegevens wij verzamelen, verwerken en gebruiken.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens bestaan uit individuele informatie over uw persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Dit omvat alle informatie over uw identiteit, zoals uw naam, e-mailadres of postadres. Informatie die niet aan uw identiteit direct of indirect kan worden gekoppeld (zoals het aantal gebruikers van de online dienst) telt daarentegen niet als persoonlijke informatie.

In principe kunt u onze online service gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken en zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Echter, voor sommige van de aangeboden services worden persoonlijke gegevens van u verzameld. In principe worden de gegevens alleen verzameld, opgeslagen en gebruikt voor het gebruik van deze online service, met name voor het verstrekken van de gewenste informatie.

Het opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens

DAW NEDERLAND verbindt er zich toe om de nodige maatregelen te nemen, om uw informatie veilig te stellen door de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen tegen vermijden. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor die personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van uw gegevens of voor die verantwoordelijk zijn het nemen van alle technische en organisatorische maatregelen.

De verzending van onze webpagina’s en uw vermeldingen op onze webpagina’s via internet zijn in principe niet versleuteld, wat niet uitsluit dat derden de verzonden gegevens kunnen bekijken en/of openen. Het verzenden van uw persoonlijke gegevens wordt wel uitgevoerd via een beveiligd kanaal, hiervoor gebruiken wij HTTPS.

Retentietijden van persoonlijke gegevens
DAW NEDERLAND verbind er zich toe om uw persoonlijk gegevens niet langer op te slaan dan nodig is, in functie van de afgenomen service binnen DAW NEDERLAND. Retentietijden van persoonlijke gegevens zijn opgesteld in functie van  mogelijke  services die binnen DAW NEDERLAND kunnen afgenomen worden en die in overeenstemming zijn met alle wettelijke vereisten.

DAW NEDERLAND zal onder geen enkel modaliteit persoonlijke gegevens eerder verwijderen dan nodig is, tenzij uw het recht van vergetelheid wilt uitoefenen.

Indien u meer informatie wilt bekomen betreffende de retentietijden die gehanteerd worden binnen DAW NEDERLAND of uw recht van vergetelheid wilt uitoefenen, gelieven contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@dawnederland.nl).

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

In principe gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen voor de uitvoering van uw gewenste diensten. Mochten we gebruik maken van de diensten van externe serviceproviders in het kader van het uitvoeren van onze service, dan verkrijgen zij alleen maar toegang tot die gegevens, die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken, zij mogen onder geen enkele modaliteit deze informatie gebruiken voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven. DAW NEDERLAND verbindt er zich toe om er voor te zorgen dat alle externe serviceproviders de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zij ten alle tijde voldoen aan de nodige vereisten van gegevensbescherming.

DAW NEDERLAND verbindt er zich toe om uw gegevens niet door te geven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, vooral met betrekking tot reclamedoeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan derden als u zelf daarmee hebt ingestemd of in zoverre wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn in overeenstemming met wettelijke vereisten en/of officiële of gerechtelijke bevelen. Dergelijke gevallen kunnen met name het verstrekken van informatie voor doeleinden van wetshandhaving, reactie op noodsituaties of voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten omvatten.

Informatie over uw computer

Telkens wanneer u onze online service opent, verzamelen wij de volgende informatie over uw computer, ongeacht uw registratie: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van dit verzoek. Bovendien worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens opgenomen als onderdeel van dit verzoek. We verzamelen ook product- en versiegegevens over de gebruikte browser en het besturingssysteem van de computer. We volgen de website waar toegang tot de online service is verkregen. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor het tijdstip van gebruik van de online service en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd in verkorte vorm. De resterende gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen.

We gebruiken deze gegevens voor de werking van de online service, met name om fouten te detecteren en te elimineren, om het gebruik van de online service te bepalen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies

Zoals het geval is op veel websites, worden cookies gebruikt, zo ook voor onze online service. Onze volledige cookie policy kunt u hier terug vinden.

Sociale media

Zoals het geval is op veel websites, vindt u links naar diverse sociale netwerken zoals Facebook, YouTube, LinkedIn en Instagram. De links van de diverse sociale netwerken worden aangegeven door hun respectieve logo. Als u op de links klikt, worden de bijbehorende pagina’s voor sociale media geopend waarvoor dit  privacybeleid van DAW NEDERLAND niet van toepassing is. Raadpleeg de privacyverklaring van iedere respectievelijke aanbieder, om meer informatie te bekomen; u kunt deze vinden op:

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor promotionele doeleinden, dit stopt zodra u zich uitschrijft op de nieuwsbrief. U ontvangt regelmatig via e-mail informatie over actuele onderwerpen en voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld speciale promoties. De e-mails kunnen gepersonaliseerd en geïndividualiseerd worden op basis van de informatie die wij over u hebben.

Wanneer wij uw schriftelijke toestemming hebben ontvangen, zullen we de zogenaamde double-opt-in procedure gebruiken om u te registreren voor onze nieuwsbrief, d.w.z. dat we u alleen per e-mail een nieuwsbrief verzenden, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk aan ons de toestemming hebt gegeven. Om de nieuwsbrief te activeren, versturen wij u een e-mail ter kennisgeving en vragen u om te bevestigen dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op de link in de e-mail te klikken.

Indien u geen nieuwsbrieven van DAW NEDERLAND/Alsecco meer wenst te ontvangen, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken zonder enige kosten dan de transmissiekosten, in overeenstemming met de basistarieven, of maak gebruik van de afmeldlink die vermeld staat onderaan elke nieuwsbrief of stuur een bericht naar onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@dawnederland.nl).

Briefwisseling

Het is mogelijk dat u op verschillende tijdstippen van het jaar via de post een extra nieuwsbrief, mogelijk gecombineerd met reclame ontvangt van DAW NEDERLAND/Alsecco. U ontvangt deze extra nieuwsbrief met mogelijk reclame enkel en alleen maar door onze zogenaamde soft-opt-in procedure of u heeft hiervoor uitdrukkelijk aan ons de toestemming gegeven.

Wanneer u wenst onze extra nieuwsbrief met mogelijke reclame te ontvangen via de post, is dit mogelijk door direct contact op te nemen via info@alsecco.nl of door contact op te nemen met een van de verkoop verantwoordelijken van DAW NEDERLAND/Alsecco.

Contactformulier

Als u het contactformulier in onze online service wenst te gebruiken, worden de volgende persoonlijke gegevens zoals uw naam en e-mailadres gevraagd. Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens die uitsluitend om uw vraag of uw verzoek te kunnen beantwoorden. Nadat wij uw vraag hebben beantwoord, worden de gegevens tijdelijk opgeslagen om eventueel verder vragen te kunnen beantwoorden. Verwijderen van de gegevens gebeurt nadat u tevreden bent van het verkregen antwoord, of wanneer u hier contact op neemt met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@dawnederland.nl).

Bijkomende informatie

Rechten van betrokken personen

U hebt het recht om informatie over uw gegevens die we opgeslagen hebben op te vragen. Tevens heeft u recht op verbetering of wissen uw gegevens.  Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@dawnederland).

Contact

Voor alle bijkomende informatie betreffende persoonsgebonden gegevens kunt u zich steeds wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming binnen DAW NEDERLAND privacy@dawnederland.nl.

DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
3861 SJ  NIJKERK

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De status van het privacybeleid wordt aangegeven door de datum (hieronder). We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen met ingang van de toekomst. Een actuele versie is direct beschikbaar via de online service. Zoek regelmatig de online service op en ontdek het huidige privacybeleid.

Status van dit privacybeleid: mei 2018

Contact
T +31 (0)33 247 50 00
E info@alsecco.nl